Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ

ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÑΨË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ÑÀÉÄÛÍ ÒÓØÀÀË

 

įÐÝÌ ÁÀÒËÀÕ ÒÓÕÀÉ /Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì/

 

2007 îíû 2 äóãààð ñàðûí 12-íû ºäºð                                         Óëààíáààòàð õîò

 

Äóãààð 41

 

 

            Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëèéí 28.1.18, 44.2.1, Áàãà, äóíä áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëèéí 22.1.1 ä¿ãýýð çààëòûã òóñ òóñ ¿íäýñëýí ÒÓØÀÀÕ íü:

 

1 “Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì”-èéã õàâñðàëòûí ¸ñîîð áàòàëñóãàé.

               

            2. Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºæ àæèëëàõûã òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ ºì÷èéí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí óäèðäàõ àæèëòàí, áàãø íàðò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.

 

3. Ýíý ä¿ðýì áàòëàãäñàíòàé õîëáîãäóóëàí “Áàãøëàõ ýðõ îëãîõ, õàñàõ æóðàì”-ä õîëáîãäîõ  ººð÷ëºëò îðóóëàí áàòëóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõèéã Áàãà, äóíä áîëîâñðîëûí ãàçàð (Ã.Áàòáîëä), Òºðèéí çàõèðãààíû óäèðäëàãûí ãàçàð (Ë.Öýäýâñ¿ðýí)-ò òóñ òóñ äààëãàñóãàé.

 

            4. Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí áàãø íàðòàé áàéãóóëàõ õºäºëìºðèéí ãýðýýíä áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéí õýðýãæèëòèéã õýðõýí õàíãàí áèåë¿¿ëýõ òàëààð òîäîðõîé çààëò îðóóëàí ä¿ãíýæ àæèëëàõûã åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí çàõèðàë, öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ íàðò òóñ òóñ äààëãàñóãàé.

 

 

 

 

ÑÀÉÄ                                                     ª.ÝÍÕÒ¯ÂØÈÍ

 

/Óëñûí á¿ðòãýëèéí 2007 îíû 10 ñàðûí 23-íû ºäðèéí 2773-ðò á¿ðòãýñýí/

 

 

 

Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí 2007 îíû 41 ä¿ãýýð òóøààëûí õàâñðàëò

 

 

ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜ, ÖÝÖÝÐËÝÃÈÉÍ

ÁÀÃØÈÉÍ ¨Ñ ǯÉÍ Ä¯ÐÝÌ

 

Íèéòëýã ¿íäýñëýë

 

            Õ¿ì¿¿íëýã èðãýíèé àðä÷èëñàí íèéãýìä á¿òýýë÷, õàðèóöëàãàòàé àæèëëàæ àìüäðàõàä íü ñóðàëöàã÷äàä øààðäàãäàõ öîãö ÷àäàìæ ýçýìøèõ õýðýãöýýã õàíãàõ, á¿õ íèéòèéí áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýýã òýãø õ¿ðòýõ ýðõèéí íýã áàòàëãàà íü áàãøààñ ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã ñàõèí áèåë¿¿ëýõ ÿâäàë þì.

 

            Ýíýõ¿¿ ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéí ýðõ ç¿éí ¿íäýñ íü Ìîíãîë Óëñûí “¯íäñýí õóóëü”,  áóñàä õóóëü òîãòîîìæ, “Áîëîâñðîëûí òóõàé” áàãö õóóëèàð òîãòîîñîí áàãøèéí ýðõ, ¿¿ðýã, ò¿¿í÷ëýí ͯÁ-ûí “Õ¿¿õäèéí ýðõèéí êîíâåíöè”-ä çààñàí õ¿¿õäèéí ýðõ, ÿëàíãóÿà áîëîâñðîë ýçýìøèõòýé õîëáîãäñîí ýðõèéí çààëòóóä áàéíà.

 

Ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýðò áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý ýðõýëæ áàéãàà òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ ºì÷èéí öýöýðëýã, åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø, òóñëàõ áàãø ýíýõ¿¿ “Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì”-ä çàõèðàãäàíà.

 

Íýã. Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéí çîðèëãî

 

          1.1.Áîëîâñðîëûí øèíý÷ëýëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ÿâöàä áàãø áà áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãààð ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí õîîðîíä ¿¿ñýõ ¸ñ ñóðòàõóóíû õàðèëöààã çîõèöóóëæ, áàãøèéã ¸ñ ç¿éí çºð÷뺺ñ ñýðãèéëýí, ìýðãýæëèéí íýð òºðèéã íü õàìãààëàõàä  îðøèíî.

          1.2.Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí çºð÷èë íü íèéãìèéí áîëîí ¿íäýñíèé ñî¸ëîîð äàìæóóëàí íèéò èðãýäèéí õºãæèõ òýãø áîëîìæèéã àëäàãäóóëàí, ºñâºð ¿åèéíõíèé ººðòºº èòãýõ èòãýëèéã áóóðóóëäãèéã õàðãàëçàí áàãø á¿ð ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéã çààâàë ìºðäºõ ¿¿ðýãòýé.

 

                                    Õî¸ð. Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýý

 

2.1 “Áîëîâñðîëûí òóõàé”, “Áàãà, äóíä áîëîâñðîëûí òóõàé” õóóëüä çààñàí ýðõ, ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëæ, ñóðàëöàã÷èä ÷àíàðòàé áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ õ¿ðýýíä:

 

            2.1.1 Ñóðàëöàã÷äûí íèéãýì-ñî¸ëûí ÿëãààòàé áàéäàë, íèéãìèéí ãàðàë, ýöýã ýõ, àñðàí õàìãààëàã÷äûíõ íü áîëîâñðîë, àìüæèðãààíû ò¿âøèí, ººðèéí íü ñóðàëöàõ ÷àäâàð, ãàäààä ºí㺠¿çýìæýýð íü ÿëãàâàðëàõã¿é õàíäàí ñóðëàãûí àìæèëòûã áîäèòîé ¿íýëýõ,

 

            2.1.2 Áàãøààñ ñóðàëöàã÷èä òàâèõ øààðäëàãà íü òýäíèé áèå áÿëäàð, îþóí óõààí, íèéãýìøèõ¿éí õºãæëèéí îíöëîã áàéäàëä òîõèðñîí áàéõ áºãººä òîãòîîñîí æóðìûã çºð÷èæ, ãýð á¿ëèéí áàéäàë, õ¿¿õäèéí õºãæèë, ñóðàëöàõ ÷àäâàðààð íü ÿëãàâàðëàí ñóðãóóëü, öýöýðëýãò ýëñ¿¿ëýõýýñ òàòãàëçàõ, õè÷ýýë, ñóðãóóëèàñ õººõ, øèëæ¿¿ëýõ çýðãýýð  ñóðãóóëü çàâñàðäóóëàõã¿é áàéõ,

 

            2.1.3  Ñóðàëöàã÷èéí õóâèéí  íóóöûã ÷àíä õàäãàëàí, òýäíèé íýð òºð, ¿çýë áîäëûã ¿ãýýð áàñàìæëàí äîðîìæëîõ, áèå ìàõáîäèéí øèéòãýë ¿ç¿¿ëýõã¿é áàéõ,

 

            2.1.4 Ñóðàëöàã÷èéí õè÷ýýë ñîíãîëòûí ýðõ, ýð¿¿ë ìýíäèéã õîõèðîîõ, àìðàëò ÷ºëººò öàãèéã õàñàõ çàìààð òýäíèé ñóðëàãà áîëîí ººðèéí àæèëä àìæèëò ãàðãàæ íýð òºð îëîõ, óðàëäààí òýìöýýíä èë¿¿òýé àíõààðñíààð á¿õ íèéòèéí áîëîâñðîëûí ÷àíàðûã áóóðóóëàõã¿é áàéõ,

 

            2.1.5 Íîì, ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿í, áóñàä ç¿éëèéã òóëãàí áîðëóóëàõ, õóóëüä çààãààã¿é òºëáºð, õóðààìæ, õàíäèâ ºãºõèéã øààðäàõ, áàãøèéí ñàíàà÷èëãààð òºëáºðòýé ñóðãàëò, äàâòëàãà õèéõã¿é áàéõ,

 

            2.1.6 Áàãøèéí íýð õ¿íäèéã ÿìàãò äýýäëýí, áèåý àâ÷ ÿâàõ áàéäàë, ñóðãàõ ¿éë àæèëëàãàà, õýëñýí ¿ãèéíõýý òºëºº õàðèóöëàãà õ¿ëýýæ, õè÷ýýë, ñóðãàëòûí ¿éë ÿâöàä èäýâõã¿é õàíäàõ, ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí îð÷èíä ñîãòóóðóóëàõ óíäàà õýðýãëýõã¿é áàéõ,

 

            2.1.7 Ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí îð÷èí, ñóðãàëòûí öàã ñóðàëöàã÷èéí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ, áýëãèéí äàðàìò, ãýìò ¿éëäëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ¿å òýíãèéíõýí áîëîí ãýð á¿ë, íèéãìèéí îð÷íû ñºðºã íºëººíä àâòàõã¿é áàéõàä íü àíõààðàõ.

 

2.2 Ìýðãýæëèéí íýð õ¿íäèéã ýðõýìëýí, ýöýã ýõ, àñðàí õàìãààëàã÷òàé õàìòðàí àæèëëàõ õ¿ðýýíä:

 

            2.2.1 Ñóðàëöàã÷èéí ýöýã ýõèéã íàñ, õ¿éñ, ÿñ ¿íäýñ, áîëîâñðîë, øàøèí ø¿òëýã, óëñ òºðèéí ¿çýë, àìüäðàëûí íºõöºëººð ¿ë ÿëãàâàðëàí, áîëîâñðîëûí õàðèëöààíä ãýð á¿ë, ýöýã ýõèéã íýýëòòýé òýãø îðîëöóóëàõ,

 

            2.2.2 Ñóðàëöàã÷èä öîãö ÷àäàìæ ýçýìø¿¿ëýõ ÿâäëûã ýöýã ýõèéí ºìíº õàðèóöàæ, ñóóðèí áîëîí õºäººãèéí àìüäðàëûí õýâ ìàÿã, ýðõýëæ áàéãàà àæèë õºäºëìºðèéí íü îíöëîãò òîõèðñîí àðãà ç¿éí òóñëàëöààã ýöýã ýõ, àñðàí õàìãààëàã÷èä òîãòìîë ¿ç¿¿ëýõ,

 

            2.2.3 Áîëîâñðîëûí ¿éë÷èëãýý, ò¿¿íèé ÷àíàðòàé õîëáîîòîé ýöýã ýõèéí ñàíàë, øààðäëàãûã õ¿ëýýí àâ÷, õ¿¿õäýä íü õàìààðàõ àñóóäëààð ýöýã ýõýä çºâ øààðäëàãà òàâèõ,

 

            2.2.4 Áàãøëàõ ¿¿ðãýý õýðýãæ¿¿ëñíèé òºëºº ýöýã ýõýýñ øàí õàðàìæ àâàõ, òºãñºëò, ýëñýëò çýðýã àëáàí ¸ñíû àðãà õýìæýý, áàÿð ¸ñëîëûí ¿åä ¿íýòýé áýëýã ºãºõººñ àðãàã¿é áàéäàëä ñóðàëöàã÷èä áîëîí òýäíèé àñðàí õàìãààëàã÷èä, ýöýã ýõèéí çºâëºëèéã õ¿ðãýõã¿é áàéõ,

 

2.3 Õàìò îëíû á¿òýýë÷, íºõºðñºã, øóäàðãà ºðñºë人íèéã õàíãàñàí îð÷èí òºëºâø¿¿ëýõèéã ýðìýëçýæ, õàìòðàí àæèëëàõ õ¿ðýýíä:

 

            2.3.1 Õàìòðàí àæèëëàã÷äûíõàà íàñ, õ¿éñ, õóâèéí îíöëîã, àëáàí òóøààë, ìýäëýã, òóðøëàãààð íü ÿëãàâàðëàõã¿éãýýð õ¿íäýòãýëòýé õàðèëöàõ,

 

            2.3.2 ªºðèéí áîëîí áàéãóóëëàãûí íýð õ¿íä, àìæèëòûí òºëºº õàìò îëîí, õóâü õ¿íèé íýð òºð, ýð¿¿ë ìýíä, ñýòãýë ñàíàà, õóâèéí ºì÷èä õîõèðîë ó÷ðóóëàõã¿é áàéõ,

 

            2.3.3 Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ òóðøëàãàà áóñàäòàé õóâààëöàí, õóâèéí áîëîí áàéãóóëëàãûí ýðõ àøãèéã çºâ õîñëóóëæ, õàìò îëíû ýâ íýãäëèéã äýýäëýõ,

 

            2.3.4 Áàéãóóëëàãûí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîõäîî õàðèóöëàãàòàé õàíäàæ, õàìòûí õàðèóöëàãà õ¿ëýýí, õºäºëìºðèéí ñàõèëãûã ÷àíä ñàõèí àæèëëàõ,

 

            2.3.5 Õóóëü òîãòîîìæèéí õ¿ðýýíä õºäºëìºðëºõ íºõöºëºº ñàéæðóóëàõàä ñàíàà òàâüæ, ìýðãýæëèéí öîãö ÷àäàìæàà õºãæëèéí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí òàñðàëòã¿é äýýøë¿¿ëæ, îíîë, àðãà ç¿éí õîöðîãäëîîñ ñýðãèéëýõ,

 

            2.3.6 Óäèðäëàãà, õàìò îëîí, ñóðàëöàã÷, ýöýã ýõ, îëîí íèéòèéí ç¿ãýýñ ó÷ðóóëæ áîëçîøã¿é ç¿é áóñ ýðñäëýýñ õàìò îëíû áîëîí ººðèéí íýð òºðèéã õàìãààëàõ.

 

2.4 Á¿õ íèéòèéí áîëîâñðîëûí íèéòëýã ýðõ àøãèéã äýýäëýõ ¿çýë ñàíààãààð íèéãýìòýé õàðèëöàõ õ¿ðýýíä:

 

            2.4.1 Áàãø íü òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí àæèëä îðîëöîí, îðîí òîîíû áóñ àëáàí òóøààëä ñîíãîãäîí àæèëëàæ áîëîõ áîëîâ÷, ýíý íü ¿íäñýí àæèë ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõýä ñààä áîëîõã¿é áàéõ,

 

            2.4.2 Áàãøëàõ ¿¿ðãýý õýðýãæ¿¿ëýõäýý ººðèéí ¿çýë áîäîë, óëñ òºðèéí áàéð ñóóðèà ñóðàëöàã÷, ýöýã ýõ, õàìò îëîíä òóëãàí õ¿ëýýëãýõ, óðèàëàõ, ¿¿íèé óëìààñ ººðèéí áîëîí áóñäûí ¿íäñýí àæèë îðõèãäîõîä õ¿ðãýõèéã öýýðëýõ,

 

            2.4.3 Ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã àøèãëàõ, ñóðãàëòûí òîíîã òºõººðºìæ, ñóðàõ áè÷èã, ä¿ðýìò õóâöàñ çýðýã áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñîíãîõ,  íèéë¿¿ëýëòýä îðîëöîõäîî áîëîâñðîëûí ÷àíàð, ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãà, ñóðàëöàã÷äûí ýðõ àøãèéã óðüäàë áîëãîõ.

 

 

            Ãóðàâ. Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðìèéí õýðýãæèëò

 

 

3.1 “Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì”-èéí çààëòóóäûã çºð÷ñºí áàãøèä, “Õºäºëìºðèéí õóóëü” “Áàãøëàõ ýðõ îëãîõ, õàñàõ æóðàì”, “Áàãøèä ìýðãýæëèéí çýðýã îëãîõ, õ¿÷èíã¿é áîëãîõ æóðàì”-ûí õ¿ðýýíä õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõ áà ýíý òàëààðõ çààëòûã áàéãóóëëàãûí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí ãýðýýíä òóñãàíà.

 

3.2 ¨ñ ç¿éí çºð÷èë ãàðãàñàí áàãøèä õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãà íü íèéãýì, áàéãóóëëàãà, ñóðàëöàã÷äàä ó÷ðóóëñàí õîð õîõèðîëä íü òîõèðñîí áàéíà.

 

3.3 Àéìàã, íèéñëýëèéí Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ãàçðûí äýðãýä “Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì”-èéí õýðýãæèëòèéã õÿíàí øèéäâýðëýõ ¿¿ðýã á¿õèé îðîí òîîíû áóñ  “¨ñ ç¿éí çºâëºë” (Öààøèä “çºâëºë” ãýíý) àæèëëàíà.

 

            3.3.1 Ǻâëºëèéí ãèø¿¿äèéã àéìàã, íèéñëýëèéí áàãø íàðûí áàãà õóðëààñ  ñîíãîíî. Ǻâëºëèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä àéìàã, íèéñëýëèéí Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ãàçðûí àðãà ç¿é÷, ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí óäèðäàõ àæèëòàí, áàãø, îðîí íóòãèéí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí àæèëòàí, ýöýã ýõ, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí òºëººëºë îðíî. Ǻâëºë 9-11 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéíà.

 

            3.3.2 Áîëîâñðîëûí àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí çºâëºëèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ëãýð÷èëñýí æóðàìä ¿íäýñëýí àéìàã, íèéñëýëèéí çºâëºëèéí àæèëëàõ æóðìûã íàðèéâ÷ëàí áîëîâñðóóëæ, Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ãàçðûí äàðãà áàòàëíà. Ýíý æóðàìä çºâëºëèéí äàðãà, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà, ãèø¿¿äýä òàâèãäàõ øààðäëàãà, òýäíèé á¿ðýí ýðõèéí õýìæýý, õóãàöàà, áàãøèéí ¸ñ ç¿éí àñóóäëààð øèéäâýð ãàðãàõ õóðàëäààíû æóðàì çýðãèéã òóñãàñàí áàéíà.

           

            3.3.3 Ǻâëºë íü åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí õè÷ýýëèéí ýðõëýã÷, íèéãìèéí àæèëòàí, áàãø, öýöýðëýãèéí àðãà ç¿é÷, áàãø, òóñëàõ áàãø, àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí áàãøèéí ¸ñ ç¿éí áàéäëûí òàëààð öýöýðëýã, ñóðãóóëü, ýöýã ýõ, áàãø,  ñóðàëöàã÷ òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãààñ èð¿¿ëñýí àëáàí áè÷èã, áè÷ãýýð ãàðãàñàí ãîìäëûã ¿íäýñëýí ¸ñ ç¿éí  çºð÷èë ãàðãàñàí ýñýõ òàëààð ä¿ãíýëò ãàðãàæ, õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà áîëîí ãîìäîë ãàðãàã÷èä õàðèó ìýäýãäýíý.

 

            3.3.4 Áàãøèéí ¸ñ ç¿éí áàéäëûí òàëààðõ ä¿ãíýëòýä áîëîâñðîëûí àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãà, ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí àëáà, îðîí íóòãèéí òºð, çàõèðãààíû  áàéãóóëëàãà, àéìàã, íèéñëýëèéí Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ãàçàð, íèéñëýëèéí ä¿¿ðãèéí Áîëîâñðîëûí õýëòñèéí õÿíàëò-øèíæèëãýý, ¿íýëãýý, øàëãàëòûí ä¿íã õàðãàëçàæ áîëíî.

 

            3.3.4  Ǻâëºë íü áàãøèéí ¸ñ ç¿éí áàéäëûí òàëààðõ ä¿ãíýëòèéã ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí óäèðäëàãà, àéìàã, íèéñëýë, ä¿¿ðýã, ñóìûí Çàñàã äàðãà áîëîí áàãøèä ººðò íü  õ¿ðã¿¿ëýõ áà ä¿ãíýëòèéí äàãóó àâñàí àðãà õýìæýýíä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà.

 

3.3.6. ¨ñ ç¿éí çºð÷èëä íîãäóóëñàí õàðèóöëàãûã ¿íäýñëýëã¿é ýñâýë, õ¿íäýäñýí ãýæ ¿çâýë òóõàéí  áàãø 30 õîíîãèéí äîòîð çºâëºëä áè÷ãýýð ãîìäëîî ãàðãàæ áîëíî.

 

 

 

                       

 

---------------000-----------------

 

 

Энэ блог таалагдаж байвал дэмжээд доод зургийг 1 дарчихаарай.

Сэтгэгдэлүүд:

1. Үүрээ (зочин) | 2011-05-20 11:08:30
Батлан хамгаалах их сургууль бүх оюутнуудаасаа сургуулийн 90 жилийн ой, анги танхимын засвар нэрийдлээр 15000-25000 төгрөг хурааж авах тухай мэдэгдсэн байна. Мөнгөө өгөхгүй бол төгсгөхгүй гэж тэнхимийн эрхэм багш нар оюутнуудад мэдэгджээ. Арай ч дэндэнэ дэндэнэ гэхэд арай ч дээ. Тус сургуулийг 2500 гаруй оюутантай гэж бодохоор 50-60 сая төгрөг хураагдах төлөвтэй, энэ мөнгийг хааш нь юунд зарцуулах нь ойлгомжтой. 50 хувийг нь засвар, ойн арга хэмжээндээ зарцуулаад үлдсэн нь хэний халаасанд орох болдоо. Мөн сонсогч нарын сарын тэтгэлэгийг өгдөггүй, гадуур газар шорооны ажилд гаргаад олсон хэдийг нь авчихдаг зэрэг нь зүйд нийцэхгүй асуудал болоод байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны холбогдох албан тушаалтнууд энэ асуудлыг судалж үзэх шаардлагатай гэж олон эцэг эхчүүдийн өмнөөс шаардаж байна. АРАЙ Ч ДЭЭ.
2. оюунтуяа (зочин) | 2012-01-22 11:36:17
манай ээж энэ жил 55 нас хүрч тэтгэвэрт гарч байгаа боловч ажиллах чадвартай сургуульдаа нэр хүндтэй багш цаашид ажиллах хүсэлтэйгээ сургуулийн захиралд мэдэгдсэн боловч таныг ажиллуулахгүй та тэтгэмжээ аваад шууд гар гэхийн үүнийг яах ёстой вэ?
3. qwertin | 2012-02-07 12:17:35
нэгэнт тэтгэмж нь ирчихсэн бол тэтгэвэртээ гарахаас өөр аргагүй болдог гэж ярих юм билээ
4. ema (зочин) | 2012-02-15 15:30:39
duurgiin setgeh chadvarin olimpiad hezee boloh ve
5. ym asuuy xariulj ogoorei (зочин) | 2012-09-22 20:02:33
eronxii bolowsroliin bagsh nar suragchdaa svrdvvlj boldog ym uuu bi odo 11r angi l da manai angi busad anguudiig bodwol bvxiil ymaaraa tergvvldeg ym aaa sayxan manai angid ner xereg bolson ym aaa bid nariin buruu bxgvi bagshiin buruu tegsen chin bvx bagsh nar manai angiig ene jil togsnoo za gd bn tgd l ym l bluul manai angiig zagina surgaltiin menejir ni ch ter ma angiin xvvxdvvdiig aimar zodood bn xelxeer tanai angiixan dandaa l bvx bagsh nariig shvvmjildeg gd bid nariin vgiig tooxgvi bn angiaraa yriad zaxirald bichig ogii gj bdson ch daraa ni bid nariig gd mdchixna tgd bs l muu bagshiig min zagina gj bdood bn surguuliudaar shalgalt xiiwel sn bn
6. gerel (зочин) | 2012-09-26 20:06:47
erdenet hot-n mongol ulsiin ih surguuliimn salbar surguuli boloh orhon surguuli ni 20jiliinhee oin bayar geed oyuntan burees 10000togrog awhiin oin bayar geed mongo tataad bwal hetsuudene bizde
7. gerel (зочин) | 2012-09-26 20:06:49
erdenet hot-n mongol ulsiin ih surguuliimn salbar surguuli boloh orhon surguuli ni 20jiliinhee oin bayar geed oyuntan burees 10000togrog awhiin oin bayar geed mongo tataad bwal hetsuudene bizde

Сэтгэгдэл үлдээх:

Таны нэр:
И-мэйл:
нийтэд харагдахгүй
Вэб:
оруулах албагүй
Сэтгэгдэл:
Дуурайлган
бич
CAPTCHA Image Дуут хувилбар
Reload Image

Энэ нь спамаас хамгаалах нэг хэлбэр болно. Нэвтэрсэн үедээ сэтгэгдэл бичихэд энэ гарахгүй.